info@messer.com.vn

채용

당사는 주로 인적 자원 교육과 직업 개발에 초점을 맞춘 도전적이고 역동적인 근무 환경을 소개해 드립니다. Messer에서 저희 직원등리 가장 중요한 자산이다고 생각합니다.

취업 기회

에 오신 것을 환영합니다 

메서 패밀리

물류 센터

Chịu trách nhiệm về điều phối hàng hóa, xuất nhập vỏ chai, giao hàng; nạp lỏng tại các bể chứa của khách hàng,…

유지

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi, kiểm tra và khắc phục sự cố trong quá trình hoạt động của các nhà máy.

생산

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi hệ thống sản xuất, phân tích số liệu và điều chỉnh máy móc.

재무 및 회계

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về kế toán, thu chi, kho quỹ và tài chính của doanh nghiệp.

영업 개발

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng; tạo dựng mối quan hệ thúc đẩy kinh doanh

고객 서비스

Nhận phản hồi về các vấn đề của khách hàng; bảo dưỡng và kiểm tra khắc phục các sự cố…

인적 자원

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về tuyển dụng, đào tạo nhân sự; các vấn đề về hành chính và liên quan,…

구매

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về nhu cầu nguồn cung hàng hóa, tìm nhà cung cấp, đàm phán mua hàng,…

SHEQ

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về đảm bảo chất lượng – an toàn – môi trường và sức khỏe người lao động.

마르콤

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về truyền thông, báo chí, chịu trách nhiệm về đảm bảo hình ảnh thương hiệu.

합법적인

Bộ phận chuyên trách tham mưu cho ban lãnh đạo và phối hợp với các phòng ban khác các vấn đề về pháp lý, thủ tục.

it

Bộ phận tham gia quản lý và xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin và an toàn thông tin..

가스와 생명에 대한 더 흥미로운 사실을 알아보려면 저희를 팔로우하세요:

ko_KR한국어