info@messer.com.vn

제품

다양한 산업용 가스 포트폴리오를 통해 Messer는 고객의 모든 가스 요구 사항을 충족할 것으로 기대합니다.

질소

화학 기호

N

발생:

약 78%로 공기의 단일 성분 중 가장 큰 성분입니다.
지구의 4개 구체를 합친 질량 백분율은 0.03%입니다.

비점:

-195.79 °C

빙점:

-210.1 °C

화학적 특성:

가스는 중성 냄새와 맛을 가지며 무색 액체로 응축됩니다.
질소는 극도로 불활성입니다. 물에 거의 녹지 않으며 불연성입니다.
불소와 산소에 이어 세 번째로 전기 음성도가 큰 원소입니다.

추출:

공기 분리

질소는 용접 시 차폐 가스로 사용되며 가연성 물질을 운반하는 데 사용됩니다. 그것은 추진제 및 항공기 타이어의 충전 가스 역할을 합니다. 다른 응용 분야로는 냉장고 재활용, 플라스틱의 냉간 분쇄, 산업적 규모의 질소 화합물의 화학적 합성(예: 활성 물질 생산)이 있습니다.

아미노산의 필수 구성 요소인 질소는 모든 생명체의 기본 구성 요소입니다. N 기호가 있는 원소가 없으면 식물, 동물, 인간 모두 신진대사, 단백질, DNA가 없을 것입니다. 질소는 70kg 성인 체중의 거의 2kg을 구성합니다.

지구상의 모든 질소의 99퍼센트는 공기 중에 있습니다. 그러나 콩과(콩과)의 일부 식물만이 박테리아의 도움으로 대기에서 직접 질소를 흡수할 수 있습니다. 다른 모든 것들은 경작할 수 있는 토양에 함유되어 있고 식물이 소비하는 고체 질소 화합물을 필요로 합니다. 그렇기 때문에 전 세계 질소 생산량의 80% 이상(연간 약 4천만 톤)이 화학비료 생산에만 사용되는 것입니다.

액체 질소는 극저온 기술에서 냉각 매체(예: 식품 저장 또는 급속 냉동)로 사용됩니다. 액체 질소의 다른 응용 분야로는 콘크리트 냉각 및 건설 작업의 토양 동결뿐만 아니라 냉동 수술이 있습니다. 후자의 가장 잘 알려진 예는 사마귀를 "동결"시키는 치료법입니다.

독일어에서 질소는 화염과 생명체를 모두 질식시키는 특징적인 능력에서 Stickstoff라는 이름을 얻었습니다. 질소라는 학명은 공기 분리가 발명되기 전에 질소를 추출한 질산염(nitros)을 뜻하는 그리스어에서 유래되었습니다.

여기에서 더 많은 질소 응용 분야를 확인하십시오.

đánh bavia
ĐÁNH BAVI BẰNG NITƠ LỎNG
CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM MAP
CẤP ĐÔNG NHANH BẰNG KHÍ NITƠ
7 LÝ DO TẠI SAO NITƠ TỐT CHO VIỆC CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
cấp đông thực phẩm bằng nitơ
HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO
CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH HOÀN HẢO

여기에서 더 많은 Messer 서비스를 확인하십시오.

파이프라인 및 현장 공급

액체 가스 공급

Messer 제품, 서비스 및 기술 응용 프로그램에 대한 질문이 있습니까?

우리는 항상 지원할 준비가 되어 있습니다.

베트남의 세계 최고의 산업용 가스 전문가의 완벽한 서비스

ko_KR한국어