info@messer.com.vn

제품

다양한 산업용 가스 포트폴리오를 통해 Messer는 고객의 모든 가스 요구 사항을 충족할 것으로 기대합니다.

이산화탄소

화학 기호

이산화탄소

발생:

대부분의 이산화탄소는 CO2, 탄산수소 또는 탄산화의 형태로 바다와 강의 물에 용해됩니다. 지구 공급량의 약 2%만이 대기에 있으며 CO2의 부피는 약 0.04%입니다.

비점:

- 78.5 °C(표준 대기압에서 고체에서 기체 상태로 직접 전환)

빙점:

-56.57 °C 5.18bar에서

화학적 특성:

무색, 무취, 불연성, 불활성이지만 물에 쉽게 용해됩니다.
염기성 금속 산화물 또는 수산화물과 함께 탄산염과 탄산수소염을 형성합니다.

추출:

주로 생화학적 또는 화학적 과정의 부산물로.
암모니아 합성, 에틸렌 옥사이드 생산, 수소 개질을 비롯한 다양한 공정과 알코올 발효(에탄올 연료 생산 작업 또는 양조장에서)와 같은 기타 산업 공정에서 생성됩니다.
천연 CO2 공급원은 주로 화산 기원 지역에 존재합니다.

이산화탄소는 청량 음료의 첨가제로 특히 잘 알려져 있습니다. 그러나 음용수 처리, 폐수 중화 및 온실 비료 역시 모두 이산화탄소를 사용합니다. 드라이아이스 형태의 냉각제, 세척제, 냉각 매체(예: 냉각수) 역할을 합니다. 케이터링 또는 운송 냉각(드라이 아이스)에 사용되며 화재 진압에 도움이 됩니다.

이산화탄소는 미디어 스타입니다. 다른 어떤 가스도 언론에서 더 많은 관심을 받는 대상이 아닙니다. 그러나 일반 대중이 주로 "온실 가스"로 인식하기 때문에 악당으로 명성을 얻었습니다. 그러나 그것의 많은 유용한 속성은 거의 언급되지 않습니다. 예를 들어, 식물 성장이 CO2 없이는 불가능하다는 사실은 더 높은 수명을 위한 필수 불가결한 전제 조건이기도 합니다.

물과 함께 식물은 주로 탄소 화합물로 구성됩니다. 뿌리, 줄기, 잎 및 열매에 필요한 탄소는 공기 중의 CO2에서 나옵니다. 차례로 식물은 인간을 포함한 전체 동물 세계의 영양 기반을 형성합니다.

수억 년 동안 그 바이오매스는 또한 석탄, 원유, 천연 가스의 거대한 공급량을 만들었고 이제 인간은 점점 더 빨리 CO2로 다시 연소하고 있습니다. 그렇기 때문에 대기 중 이산화탄소의 비율이 증가하고 있으며 단열 효과가 지구 온난화에 기여하는 이유입니다.

기술적 사용에서 이러한 CO2 배기 가스 중 일부는 회수되어 유용하게 사용됩니다. 가장 잘 알려진 응용 분야는 가스에 탄산 발포성을 부여하는 청량 음료의 강화입니다.

드라이아이스로 냉각 및 냉동에 사용됩니다. 음용수 처리 및 폐수 중화에서 점점 더 중요해지고 확실히 환경 친화적인 역할을 하고 있습니다. 다른 방법에서 사용하는 공격적인 산과 달리 문제가 되는 잔류물을 남기지 않습니다.

온실에서 그것을 사용하면 식물이 성장을 위해 탄소를 취하고 산소를 방출하기 때문에 이산화탄소를 다시 바이오매스로 변환합니다.

여기에서 더 많은 이산화탄소 가스 응용 분야를 참조하십시오.

nước thải
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ
Co2
CÔNG NGHỆ TRUNG HÒA NƯỚC THẢI BẰNG CO2
KHÍ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG
KHÍ VÀ ĐỒ UỐNG
dầu thực vật
CO2 TRONG CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬT VÀ TRỒNG TRỌT
tăng trưởng cây trồng nhà kính
THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CÂY TRỒNG NHÀ KÍNH BẰNG CO2

여기에서 더 많은 Messer 서비스를 확인하십시오.

파이프라인 및 현장 공급

액체 가스 공급

Messer 제품, 서비스 및 기술 응용 프로그램에 대한 질문이 있습니까?

우리는 항상 지원할 준비가 되어 있습니다.

베트남의 세계 최고의 산업용 가스 전문가의 완벽한 서비스

ko_KR한국어