info@messer.com.vn

어플리케이션

환경

Nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra nước xử lý. Để làm sạch và cho phép tái sử dụng, nó được xử lý bằng carbon dioxide (CO2). CO2 lỏng phản ứng giống như một loại axit nhẹ nhưng không làm tăng hàm lượng muối trong nước. Các nhà máy xử lý nước thành phố thường sử dụng oxy để tăng cường quá trình làm sạch sinh học tự nhiên của nước.

Messer 제품, 서비스 및 기술 응용 프로그램에 대한 질문이 있습니까?

우리는 항상 지원할 준비가 되어 있습니다.

ko_KR한국어