info@messer.com.vn

직장 문화

직업 기회

  • 베트남에서 Messer는 독일 Messer 그룹의 멤버이자 산업 가스, 가스, 의료, 절단, 용접 및 텍스쳐 처리의 국제적인 공급업체입니다.
  • Chúng tôi mang đến một môi trường làm việc năng động và đầy thử thách, tập trung chủ yếu vào đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghề nghiệp. Tại Messer, nhân viên của chúng tôi là tài sản quan trọng nhất.
  • 안전하고 건강한 근무환경: 우리는 직원의 건강과 안전을 보호하기 위해 제정된 규칙과 절차를 존중합니다.
  • 모든 직원에게 균등한 기회: 우리는 모든 직원과 후보자에게 공정하고 일할 수 있는 기회를 주는 정책을 유지하고 있습니다.

비전 및 목표

  • Chúng tôi coi mình là một đối tác kinh doanh thành thạo về đổi mới và quản lý nguồn nhân lực.
  • 조직 및 개인 수준에서 변경 프로세스를 설계하고 지원합니다
  • 직원의 작업은 간단화, 표준화, 가속화 시킵니다
  • 현대 시설로 관리를 지원한다
  • 관리의 개인 및 사회적 인식 및 잠재력 강화합니다

보담 정책

기본임금 외에도 근로자들에게 시장별 매력적인 수입과 성공요인에 따라 다양한 인센티브 정책을 알러져 장려합니다.

Còn chần chừ gì nữa mà không gia nhập đại gia đình Messer ngay

Chúng tôi luôn chào đón bạn

가스와 생명에 대한 더 흥미로운 사실을 알아보려면 저희를 팔로우하세요:

ko_KR한국어