info@messer.com.vn

アプリケーション

環境

Nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra nước xử lý. Để làm sạch và cho phép tái sử dụng, nó được xử lý bằng carbon dioxide (CO2). CO2 lỏng phản ứng giống như một loại axit nhẹ nhưng không làm tăng hàm lượng muối trong nước. Các nhà máy xử lý nước thành phố thường sử dụng oxy để tăng cường quá trình làm sạch sinh học tự nhiên của nước.

メッサーの製品、サービス、テクノロジーの応用について質問がありますか?

私たちはいつでもサポートする準備ができています

ja日本語