info@messer.com.vn

募集

主に人材育成とキャリア開発を中心に、積極的で働きがいのある職場環境を提供します。メッサーで社員は当社の最も重要な資産です。

雇用機会

へようこそ 

メッサーファミリー

ロジスティクス

Chịu trách nhiệm về điều phối hàng hóa, xuất nhập vỏ chai, giao hàng; nạp lỏng tại các bể chứa của khách hàng,…

メンテナンス

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi, kiểm tra và khắc phục sự cố trong quá trình hoạt động của các nhà máy.

生産

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi hệ thống sản xuất, phân tích số liệu và điều chỉnh máy móc.

財務及び会計

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về kế toán, thu chi, kho quỹ và tài chính của doanh nghiệp.

営業開発

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng; tạo dựng mối quan hệ thúc đẩy kinh doanh

顧客サービス

Nhận phản hồi về các vấn đề của khách hàng; bảo dưỡng và kiểm tra khắc phục các sự cố…

人事

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về tuyển dụng, đào tạo nhân sự; các vấn đề về hành chính và liên quan,…

購入

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về nhu cầu nguồn cung hàng hóa, tìm nhà cung cấp, đàm phán mua hàng,…

SHEQ

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về đảm bảo chất lượng – an toàn – môi trường và sức khỏe người lao động.

マルコム

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về truyền thông, báo chí, chịu trách nhiệm về đảm bảo hình ảnh thương hiệu.

法的

Bộ phận chuyên trách tham mưu cho ban lãnh đạo và phối hợp với các phòng ban khác các vấn đề về pháp lý, thủ tục.

it

Bộ phận tham gia quản lý và xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin và an toàn thông tin..

ガスと生命に関するさらに興味深い事実については、私たちに従ってください。

ja日本語