info@messer.com.vn

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUÂN THỦ MESSER

mỞ ĐẦU

Hệ thống quản lý tuân thủ Messer (Messer CMS) là khái niệm về tổ chức theo đó mô tả hệ thống giá trị của Messer và việc triển khai thực tế khái niệm đó, cũng như xác định các trách nhiệm liên quan. Khái niệm về tổ chức này nhằm mục đích ngăn chặn trước các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc Messer. Nó đại diện cho một khuôn khổ ràng buộc cho các hành động để xử lý xung đột lợi ích và tuân thủ luật hiện hành, các điều khoản của quy định và các quy tắc hoạt động bên ngoài/nội bộ trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Messer. Messer CMS được hỗ trợ bởi cam kết rõ ràng của Ban lãnh đạo, các giám đốc điều hành và là công cụ để tạo niềm tin với khách hàng, đối tác, nhân viên cũng như đối thủ cạnh tranh, công chúng và giới truyền thông.

BỘ QUY TẮC MESSER

Ban quản lý của Messer SE & Co. KGaA đã tổng hợp các nguyên tắc của khái niệm về tổ chức trong một bộ quy tắc (“Quy tắc Messer”). Bộ quy tắc Messer là đại diện cho một nền quản trị công ty tích cực và phục vụ tất cả nhân viên như một định hướng cho công việc hàng ngày của họ phù hợp với tuyên bố sứ mệnh công ty của Messer. Các Giám đốc điều hành phải đảm bảo thông qua các biện pháp thích hợp rằng tất cả nhân viên đều có quyền truy cập miễn phí vào Bộ Quy Tắc Messer và được thông báo về địa điểm và cách thức có thể xem Bộ Quy Tắc Messer.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử Messer là tài liệu chính của Bộ Quy tắc Messer, ngoài ra còn các Hướng dẫn của Tập Đoàn và các hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn và các quy định nội bộ áp dụng cho toàn Tập đoàn hoặc tại mỗi địa phương. Bộ quy tắc Messer chú trọng vào kết quả của việc phân tích rủi ro thường xuyên để xác định các rủi ro cụ thể mà công ty thường phải đối mặt.

Năng lực chuyên môn và tinh thần kinh doanh của mỗi nhân viên tạo thành nguồn lực quan trọng nhất của chúng tôi để đạt được các mục tiêu của công ty. Chúng tôi đánh giá cao sự cam kết và niềm đam mê mà các nhân viên đóng góp vào sự thành công của công ty. Trong khi thực hiện các hoạt động của mình, các nhân viên phải tuân theo các luật liên quan và các quy tắc của Bộ luật Messer.

Chúng tôi cũng mong đợi từ các đối tác kinh doanh, khách hàng và các bên khác, những người mà Messer làm việc cùng, rằng họ tuân thủ pháp luật hiện hành và các nguyên tắc của Bộ Quy Tắc Messer.

NHÂN VIÊN TUÂN THỦ

Ban quản lý của Messer SE & Co. KGaA chịu trách nhiệm giám sát Hệ thống quản lý tuân thủ Messer. Khái niệm về tổ chức này sẽ ràng buộc đối với tất cả các Giám đốc điều hành, người quản lý và nhân viên của Messer.

Phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, các Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện và áp dụng khái niệm về tổ chức này trong công ty của họ và đảm bảo sự tuân thủ của nó trong Công ty. Để hỗ trợ các Giám đốc điều hành và các cơ quan giám sát, Ban Giám Đốc của Messer SE & Co. KGaA đã đề cử một Giám Đốc Tuân Thủ (CCO). Ngoài ra còn có các Nhân viên Tuân thủ của Công ty tại mỗi nước (LCO), những người được chỉ định bởi các nhà quản lý khu vực theo thỏa thuận với các Giám đốc điều hành tại các nước tương ứng. Nhóm cán bộ tuân thủ được bổ sung bởi các trưởng bộ phận trong văn phòng công ty, những người xử lý các bộ phận, được gọi là cán bộ tuân thủ liên quan đến bộ phận/khu vực (BCO). Ban quản lý của Messer SE & Co. KGaA đã thiết lập các nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của các cán bộ tuân thủ trong các hướng dẫn dành cho cán bộ tuân thủ.

Vai trò kiểu mẫu được giao cho Giám đốc điều hành, Trưởng phòng, Người quản lý, CCO, LCO và BCO. Họ được mong đợi sẽ có ý thức về xã hội và đạo đức tốt. Các Giám đốc điều hành và Người quản lý phải định hướng hành động của họ theo một hình mẫu tổ chức, lãnh đạo, giao tiếp, lựa chọn, giám sát và hướng dẫn phù hợp. Hơn nữa, họ phải cam kết bảo vệ khách hàng, nhân viên và môi trường. Trong bối cảnh này, cam kết rõ ràng của họ đối với các nền kinh tế trong sạch, tuân thủ pháp luật cũng cần thiết như việc ngăn chặn và xử phạt các hành vi bất hợp pháp.

PHÂN TÍCH RỦI RO

Các điểm yếu tiềm ẩn trong Messer đã được xác định thông qua phân tích rủi ro chi tiết, bao gồm tất cả các công ty con trong khu vực và các phòng ban của Công ty.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngoài các khóa đào tạo trên lớp, các hội thảo trên web và học tập trực tuyến có thể được sắp xếp theo các chủ đề đã chọn liên quan đến Bộ Quy Tắc Messer. Về cơ bản, các phòng ban của Công ty, cơ quan quản lý tại mỗi quốc gia và các phòng ban đã xác định được nội dung đào tạo và người lao động được đào tạo. Họ sẽ áp dụng cấu trúc và và cách thức thực hiện các khóa đào tạo, nếu cần thiết, cũng có thể được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và đảm bảo tài liệu đào tạo thích hợp. Ban Giám Đốc của Tập đoàn Messer có thể chỉ định các khóa đào tạo bắt buộc và nội dung đào tạo, cũng như nhóm nhân viên sẽ được đào tạo.

BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA

Thông qua các Hướng dẫn của Tập Đoàn, các điều khoản đã được thống nhất theo các Hiệp Hội, các quy tắc, thủ tục của Ban Giám Đốc của công ty Messer tại mỗi quốc gia, các quy tắc riêng biệt tuân theo nguyên tắc bốn-mắt và các yêu cầu riêng của các bộ phận trung ương, các mục khác nhau phải tuân theo một phê duyệt và báo cáo xác định.

Các chủ đề sâu hơn cần được thảo luận và thống nhất, kinh nghiệm và thông tin được trao đổi và báo cáo trong các cuộc họp thường kỳ ở công ty tại mỗi nước hoặc theo cấp khu vực hoặc theo cấp Tập đoàn.

Các quy trình thiết yếu đã được xác định tại Messer và đã được chứng nhận (ví dụ: ISO, GMP).

Để tuân thủ Bộ Quy Tắc Messer, cơ cấu tổ chức hiện tại cần được sử dụng. Các bộ phận riêng lẻ, những người chịu trách nhiệm ở cấp khu vực và các cơ quan quản lý sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp. Điều này đảm bảo việc triển khai có trách nhiệm cá nhân và tuân thủ Quy tắc Messer cho lĩnh vực trách nhiệm tương ứng.

Với sự hỗ trợ của bộ phận Pháp chế và Tuân Thủ của Tập Đoàn, Kiểm soát nội bộ thực hiện đánh giá định kỳ kéo dài vài ngày ở tất cả các công ty Messer tại các nước. Do đó, các quy định liên quan (ví dụ: các điều khoản của Hiệp hội, quy tắc kinh doanh, các quy tắc đặc biệt, các khóa đào tạo được cung cấp, việc tuân thủ báo cáo, v.v.) đến Bộ Quy Tắc Messer phải được kiểm tra chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các mỗi bộ phận cũng thực hiện các buổi kiểm tra chi tiết (ví dụ: SHEQ, Y Tế, IT). Các nhận xét và đề xuất cải tiến sẽ được ghi nhận trong một báo cáo, được chuyển đến Ban Giám Đốc của Messer SE & Co. KGaA. Việc thực hiện các đề xuất cải tiến được kiểm tra thông qua các cuộc đánh giá quá trình tiếp theo trong một khung thời gian nhất định.

Các vụ kiện tụng đang chờ xử lý và tiềm ẩn/bị đe dọa dựa trên một giá trị / rủi ro nhất định được truy vấn tập trung ba tháng một lần, trong đó các chi tiết liên quan đến sự kiện, giá trị kiện tụng, tình trạng vụ án, rủi ro quy trình và nếu cần thiết, các khoản dự phòng đã xây dựng hoặc sắp xây dựng được nhập vào.

Các Giám đốc điều hành/LCO và BCO có nghĩa vụ thông báo cho CCO về bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào vi phạm nghiêm trọng Bộ Quy Tắc Messer. Tất cả các quy trình liên quan đến Bộ Quy Tắc Messer trong các công ty con  trong khu vực tương ứng hoặc trong bộ phận tương ứng phải được báo cáo cho CCO trong năm trước như một phần của Báo Cáo Tuân Thủ hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 1.

CCO báo cáo cho Ban quản trị của Messer SE & Co. KGaA thường xuyên và trong các trường hợp cụ thể, theo yêu cầu, ngay lập tức về bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đối với Bộ Quy tắc Messer mà CCO nhận được, ngoài ra nếu không thì báo cáo mỗi năm một lần.

Mỗi năm một lần, tất cả các công ty con và các bộ phận trung tâm báo cáo với Bộ phận Kiểm soát Tập đoàn VP các thông tin liên quan để báo cáo rủi ro. Điều này sẽ được thảo luận trong Hội đồng quản trị của Messer SE & Co. KGaA, sẽ quyết định thêm về các biện pháp cần thiết, nếu cần thiết. Ban kiểm soát của Messer nhận được báo cáo này và nếu cần thiết cũng làm rõ chi tiết về nó bằng cách thông tin.

Mỗi năm một lần Messer tóm tắt tất cả các hoạt động trong một Báo cáo về tính bền vững và xin chứng nhận trong khuôn khổ sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI).

Báo cáo các vi phạm tuân thủ và các trường hợp nghi ngờ đã xác định

Các Giám đốc điều hành và chuyên viên phải phân phối, tổ chức công việc, trách nhiệm của mình theo cách thức sao cho các báo cáo của nhân viên về việc vi phạm luật hiện hành hoặc Bộ Quy Tắc Messer (“vi phạm tuân thủ”) cũng như các trường hợp nghi ngờ hợp lý có thể được thông báo cho họ bất kỳ lúc nào để đảm bảo một biện pháp khắc phục ngay lập tức.

Hướng dẫn để báo cáo và xử lý vi phạm quy tắc tại Messer mô tả cách thức báo cáo các hành vi vi phạm quy định hoặc các hành vi sai trái khác và cách thức xử lý những vi phạm này.

Đường dây nóng: +49 800 447 1000 và địa chỉ email riêng: inherit@messergroup.com luôn sẵn sàng cho các tin nhắn.      

Là một phần của báo cáo, báo cáo phải được tạo, báo cáo này sẽ liệt kê các phản hồi đối với các vi phạm tuân thủ đã xác định. Điều này phải bao gồm mô tả về cách sự việc được điều tra, việc xác định hậu quả của hành vi sai trái đã xác định và quyết định về hành động tiếp theo.

Thông qua các biện pháp thích hợp, các Giám đốc Điều hành phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được thông báo về cách thức và đối tượng mà các vi phạm Quy tắc Messer phải được báo cáo, bao gồm thông báo công khai về đường dây nóng và địa chỉ email tuân thủ.

ja日本語