info@messer.com.vn

Recruitment

We introduce a dynamic and challenging working environment, focusing primarily on human resource training and career development. At Messer, our employees are our most important asset.

JOB OPPORTUNITIES

WELCOME TO 

MESSER FAMILY

LOGISTICS

Chịu trách nhiệm về điều phối hàng hóa, xuất nhập vỏ chai, giao hàng; nạp lỏng tại các bể chứa của khách hàng,…

MAINTENANCE

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi, kiểm tra và khắc phục sự cố trong quá trình hoạt động của các nhà máy.

Manufacturing

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi hệ thống sản xuất, phân tích số liệu và điều chỉnh máy móc.

FINANCE AND ACCOUNTING

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về kế toán, thu chi, kho quỹ và tài chính của doanh nghiệp.

SALES DEVELOPMENT

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng; tạo dựng mối quan hệ thúc đẩy kinh doanh

Customer service

Nhận phản hồi về các vấn đề của khách hàng; bảo dưỡng và kiểm tra khắc phục các sự cố…

HUMAN RESOURCES

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về tuyển dụng, đào tạo nhân sự; các vấn đề về hành chính và liên quan,…

PURCHASING

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về nhu cầu nguồn cung hàng hóa, tìm nhà cung cấp, đàm phán mua hàng,…

SHEQ

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về đảm bảo chất lượng – an toàn – môi trường và sức khỏe người lao động.

MARCOM

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về truyền thông, báo chí, chịu trách nhiệm về đảm bảo hình ảnh thương hiệu.

LEGAL

Bộ phận chuyên trách tham mưu cho ban lãnh đạo và phối hợp với các phòng ban khác các vấn đề về pháp lý, thủ tục.

it

Bộ phận tham gia quản lý và xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin và an toàn thông tin..

Follow us for more interesting facts about gas and life:

en_USEnglish