info@messer.com.vn

联系方式

海防梅塞尔工业气有限公司

地址

Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng.

电话电子邮箱

Tel: +84 225 387 1551

        +84 225 387 1863

Fax: +84 225 387 1798

địa chỉ Mail

info@messer.com.vn

越南梅塞尔工业气有限公司

地址

Số 21, đường số 3 VSIP, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

电话电子邮箱

Tel: +84 274 375 6700

Fax: +84 274 375 6600

ĐỊA CHỈ MAIL

info@messer.com.vn

平福梅塞尔工业气有限公司

地址

Ấp 8, Xã Minh Hưng, Thị trấn Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước.

电话电子邮箱

Tel: +84 271 397 2888

Fax: +84 271 397 2889

ĐỊA CHỈ MAIL

info@messer.com.vn

zh_CN简体中文