info@messer.com.vn

市场与应用

金属制造

切割和焊接用气体

质量超标 

焊接技术涵盖了广泛的各个阶段。DIN EN 4063标准定义了100多种不同的焊接方法。梅塞尔在这一领域为您提供的气体和应用范围是相当多样化的。 

用于焊接的保护气体通常用于氧气燃料工艺中,使用燃料气/空气混合物,或者优选燃料气/氧气混合物。用于焊接的保护气体在电弧焊接中也是必不可少的,因为电弧焊接过程需要热能。这同样适用于TIG和MIG焊接,其中混合气体在当今市场上占主导地位。这些混合物有多种可能的成分,包括氩和二氧化碳以及氧、氦、氢和氮。

这种大范围的标准化气体混合物目前可用于上述应用。梅塞尔公司销售一系列保护气体,用于在结构清晰的系统中进行焊接,使用基于制造材料的标准化组名:

Ferroline 铁线.光滑和低合金钢的保护气体

Inoxline 高合金和镍基合金钢的保护气体

铝和有色金属用保护气体

作为一家工业气体生产商,我们不仅处理涉及工业气体使用的工艺,而且处理与之竞争的工艺。咨询服务梅塞尔焊接保护气体将随时向您展示哪种保护气体是适合您的应用:通过个人咨询和现场演示。

这些过程可分为以下生产过程: 剪切/附加/覆盖

气体应用

添加:

  • 地板净化氩气或氩氧

梅塞尔的解决方案

Ngoài các loại khí cần thiết cho quy trình của bạn, Messer còn cung cấp nhiều loại thiết bị để tối ưu hóa với các thương hiệu Oxipyr and Oxijet.

与我们的合作伙伴合作,提供了完整的地板清洁解决方案。为了选择最优系统,梅塞尔专家首先进行了综合过程分析。在基本计算和技术之后,提出了优化方案和其他程序。

zh_CN简体中文