Hiển thị bài viết tin tức

Health for all

Messer tuyên truyền về việc thực hiện An toàn, Sức khỏe và Môi trường cho tất cả nhân viên để họ nhận thức được nghĩa vụ cá nhân của mình. Khuyến khích người lao động chủ động, tích cực tham gia và tham vấn về các vấn đề An toàn, sức khỏe, môi trường. Đảm bảo môi trường làm việc an tòan, sạch sẽ, lành mạnh cho tất cả nhân viên. Khuyến khích nhân viên có lối sống lành mạnh. Làm việc hòa đồng với nhân viên của mình để tránh phân biệt đối xử.