Hiển thị bài viết tin tức

Môi trường

Để đảm bảo thực hiện chất lượng bền vững, Messer cam kết với những nguyên tắc cơ bản về An toàn, Sức khỏe, Chất lượng và Môi trường sau đây:

 • Chủ động cùng nhân viên xác định các nguy cơ, đánh giá và kiểm sóat rủi ro trong hoạt động sản xuất và kinh doanh
 • Tuân theo pháp luật về An toàn, Sức khỏe, Môi trường và An toàn sản xuất
 • Liên tục cải tiến việc thực hiện về Sức khỏe, An tòan và Chất lượng, đồng thời giảm tác động lâu dài đối với Môi trường trong các họat động của mình bằng việc thực hiện các chương trình cải tiến
 • Thúc đẩy họat động quản lý năng lượng tốt nhất, thực hiện tiết kiệm hiệu quả và trao đổi thông tin về quản lý các nguồn tài nguyên năng lượng
 • Tuyên truyền về việc thực hiện An tòan, Sức khỏe và Môi trường cho tất cả nhân viên để họ nhận thức được nghĩa vụ cá nhân của mình.
 • Khuyến khích người lao động chủ động, tích cực tham gia và tham vấn về các vấn đề An toàn, sức khỏe, môi trường
 • Đảm bảo môi trường làm việc an tòan, sạch sẽ, lành mạnh cho tất cả nhân viên
 • Sản xuất và cung cấp sản phẩm & dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất về công nghiệp, thực phẩm và dược phẩm.
 • Tạo ra sự minh bạch trong hoạt động An toàn Sức khỏe Môi trường và Chất lượng.
 • Chủ động tham gia tích cực trong các tổ chức quốc tế, thực hiện tốt và có các sáng kiến về trách nhiệm
 • Là hàng xóm tốt bằng cách thúc đẩy môi trường an tòan cho cộng đồng mà mình làm việc
 • Khuyến khích nhân viên có lối sống lành mạnh
 • Làm việc hòa đồng với nhân viên của mình để tránh phân biệt đối xử
 • Ưu tiên hợp tác với những nhà cung cấp và đối tác kinh tế khác (gồm cả nhà thầu), người có cùng nguyên tắc họat động