Hiển thị bài viết tin tức

Khí hàn, cắt laser

Gas sử dụng che chắn hàn hồ quang bằng các biến thể của nó là TIG, plasma MIG và MAG đóng vai trò quan trọng trong công nghệ hàn hồ quang. Khí bảo vệ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và chất lượng của các mối hàn được sản xuất.
 
Trong khi việc giới thiệu hàn hồ quang che chắn khí chỉ có một vài loại khí duy nhất được sử dụng - ví dụ, Argon tinh khiết để hàn WIG và MIG, và Carbon Dioxide tinh khiết cho hàn MAG - hỗn hợp khí thống trị khu vực này ngày nay.
 
Một loạt các hỗn hợp khí được tiêu chuẩn hóa như vậy đã trở nên có sẵn, bởi vì Oxy, Helium, Hydrogen và Nitơ có thể được sử dụng như các thành phần hỗn hợp ngoài Argon và CO2. Các loại khí bảo vệ khác nhau được phân loại theo tiêu chuẩn Châu Âu được chỉ định là "Khí bảo vệ cho hàn và cắt hồ quang". Dịch vụ tư vấn hàn & cắt của Messer cung cấp kiến thức chuyên môn và thực hiện tại các địa điểm.