Hiển thị bài viết tin tức

Khí Các bon Đi ô xít

Với một lượng nhỏ trong khí quyển (400 ppmv - một phần triệu theo thể tích), Các bon đi ô xít (Carbon Dioxide) là một phân tử hóa học bao gồm một nguyên tử carbon và hai nguyên tử oxy có công thức là CO2. Trong điều kiện bình thường của nhiệt độ và áp suất, nó là một loại khí không màu, không mùi, không cháy, không phản ứng, nhưng hòa tan trong nước.

Nó có mặt trong bốn giai đoạn: rắn, lỏng, khí và siêu tới hạn, tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và áp suất, và có thể được bán trực tiếp dưới ba dạng đầu tiên.

Các tính chất đặc biệt của các bon đi ô xít bao gồm độ trơ và độ hòa tan cao trong nước. các bon đi ô xít mang lại cho đồ uống sự tươi mát lấp lánh của chúng, được sử dụng trong xử lý nước uống và cung cấp một sự thay thế cho các axit mạnh để trung hòa nước thải. Ở dạng lạnh, lỏng và rắn, CO2 biến thành đá khô, thích hợp để sử dụng làm chất làm lạnh hoặc làm môi trường làm sạch (đối với nổ đá khô).