info@messer.com.vn

Thị trường và Ứng dụng

THỰC PHẨM

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ TƯƠI NGON CỦA THỰC PHẨM

Chất lượng lâu dài hơn, hấp dẫn thị giác, tươi ngon – một số loại khí thực hiện một loạt các nhiệm vụ trong ngành công nghiệp thực phẩm. Mục đích chính của các ứng dụng này là để bảo vệ một sản phẩm chất lượng hiện có. Điều này có nghĩa là khí thường được sử dụng ở giai đoạn sản xuất. Các ứng dụng điển hình bao gồm đóng băng và đóng gói, làm mát trong quá trình pha trộn và cacbon hóa đồ uống.

Messer không ngừng phát triển các ứng dụng mới cho ngành công nghiệp thực phẩm. Một ví dụ là Variomix®, được sử dụng để kiểm soát nhanh chóng và chính xác nhiệt độ sản phẩm trong quá trình trộn; một loại khác là VarioSol®, được sử dụng để sản xuất các sản phẩm dạng bột, hay hệ thống Siber System, một hệ thống làm lạnh vận chuyển linh hoạt và sáng tạo được sử dụng để đảm bảo chuỗi lạnh không bị vỡ cho các sản phẩm tươi và đông lạnh.

viTiếng Việt