info@messer.com.vn

Thị trường và Ứng dụng

GIẤY

Ứng dụng H2S trong sản xuất giấy

Khi kết hợp phản ứng với các bazơ kim loại kiềm, hydro sunfua nhanh chóng chuyển đổi thành hydrosulfide kiềm như dạng natri hydrosulfua và natri sulfua:

  • H2S + NaOH → NaSH + H2O
  • NaSH + NaOH → Na2S + H2O

Các hợp chất này được ứng dụng vào trong ngành công nghiệp sản xuất giấy. Cụ thể, muối của SH – sẽ phá vỡ liên kết giữa những thành phần lignin và cellulose của bột giấy trong quy trình Kraft.

Natri sunfua có thể đảo ngược lại khi có mặt axit để biến thành hydrosulfua và chất hydro sulfua. Chất này cung cấp hydrosulfua trong những dung dịch hữu cơ và được sử dụng trong quá trình sản xuất thiophenol.

viTiếng Việt